Nghiệm chứng các Trường Hợp

phong thủy thực tế

Các trường hợp tiêu biểu và thú vị được tổng hợp trong quá trình xem phong thủy của tôi. Mỗi trường hợp chỉ viết một góc nhỏ của một phái phong thủy chứ không phải phân tích tổng hợp theo các phái